Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktBOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  a REACH

Ochrana životného prostredia a vplyvy na životné prostredie sú späté aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, či už ide o čiastkové ciele (napr. manipulácia s nebezpečnými látkami, ochrana pred chemickými faktormi pracovného prostredia) alebo komplexné riešenie problematiky (napr. zavádzaním integrovaného systému manažérstva).

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
             • vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie súvisiacej s nariadením Európskeho
                parlamentu a Rady(ES) č.1907/2006EHS a súvisiacich právnych noriem –                REACH a s nariadením parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008
               o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc
               67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 - CLP
             • poradenstvo a konzultácie pri dodržiavaní požiadaviek legislatívy týkajúcej sa
               chemických látok a chemických zmesí (zákon č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
               chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
               (chemický zákon) a súvisiace predpisy) 
 
            • vypracovanie a aktualizáciu kariet bezpečnostných údajov
             • analýzu rizík, vypracovanie prevádzkových poriadkov a ďalšie požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
                a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a jeho vykonávacích predpisov
             • spoluprácu pri plnení požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
                a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a jeho vykonávacích predpisov
             • zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce podľa
OHSAS 18001

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.