Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktProjektová dokumentácia a štúdie v oblasti ochrany životného prostredia

Plánovanie nového projektu až po jeho realizáciu a užívanie predstavuje zložitý proces všetkými stupňami stavebného konania. Od posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), cez územné rozhodnutie, stavebné povolenie až po trvalé užívanie.
Súvisiace právne predpisy
Všetky stupne projektovej dokumentácie musia v príslušnom rozsahu obsahovať aj časti týkajúce sa environmentálnych otázok, najmä ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva, či havarijnej pripravenosti.
Schéma jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie a príslušných správnych orgánov.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka: 
EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
             Vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnnosti, zámeru, 
               správy o hodnotení EIA
             Odborné posúdenie: imisno-rozptylové posúdenie, radónová štúdia,
               hluková štúdia, dendrologický prieskum
            • Komunikácia s dotknutými orgánmi štátnej správy
Územné konanie
            • Kategorizácia podniku v zmysle zákona o prevencii závažných
               priemyselných havárií
            • Vyjadrenia dotknutých orgánov
Stavebné konanie
            • Vyjadrenia dotknutých orgánov a komunikácia s nimi
            • V prípade, že je Slovenská inšpekcia životného prostredia špeciálnym stavebným úradom – vypracovanie žiadosti IPKZ
            • Potrebná prevádzková dokumentácia
            • Odborné posúdenie: emisno-technologické posúdenie
Skúšobná prevádzka
            • Vyjadrenia dotknutých orgánov a komunikácia s nimi
            • Zabezpečenie merania emisií a merania hluku odborne spôsobilou osobou počas skúšobnej prevádzky
            • Potrebná prevádzková dokumentácia
Uvedenie do trvalej prevádzky
            • Vyjadrenia dotknutých orgánov a komunikácia s nimi
            • Vypracovanie vyhodnotenia skúšobnej prevádzky
            • Potrebná prevádzková dokumentácia

Spoločnosť EKOCONSULT-enviro, a.s. Vám ponúka aj zabezpečenie komplexných služieb v celom procese stavebného konania:
            • Vypracovanie štúdie, dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie
               skutočného realizovania stavby
            • Vypracovanie potrebnej dokumentácie z oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.