Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktEIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) je jedným z prvých krokov pred realizáciou plánovanej činnosti (investičného zámeru) prípadne jej zmeny.
Zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (súvisiace právne predpisy) vyplýva povinnosť pre investora projektu s určitými kapacitnými alebo rozmerovými charakteristikami, v závislosti od závažnosti vplyvu plánovanej prevádzky na životné prostredie vypracovať:
             • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 
             • Zámer, 
             • Správu o hodnotení
.
Ide o rozsiahle dokumenty s viacerými prílohami, ich rozsah je však rozdielny v závislosti na type a veľkosti plánovanej prevádzky (alebo plánovanej zmeny). Súčasťou dokumentácie EIA je aj porovnanie s najlepšou dostupnou technikou (BAT).

Výsledkom procesu EIA je buď Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia alebo Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR. Stanovisko obsahuje podmienky a povinnosti prevádzkovateľa, ktoré musí splniť v nasledujúcich stupňoch realizácie činnosti (investičného zámeru).

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
               vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je prvou oficiálnou informáciou o zmene navrhovanej
                 činnosti a jej vplyvoch 
              vypracovanie zámeru, ktorý obsahuje informácie o navrhovanej činnosti a jej vplyvoch
               vypracovanie správy o hodnotení, ktorá zahŕňa posudzovanie potenciálnych vplyvov na životné prostredie 
               konzultácie a prerokovanie oznámenia o zmene, zámeru alebo správy s účastníkmi procesu posudzovania - príslušnými
                 orgánmi a dotknutými orgánmi
               účasť na verejnom prerokovaní a vyhotovenie záznamu z verejného prerokovania.

Harmonogram
Rámcový, časový a vecný harmonogram pre: - povinné hodnotenie,
                                                                  - zisťovacie konanie.

Podklady
Vybrané dôležité podklady, ktoré sú kľúčové pri spracovaní dokumentácie EIA nájdete tu.

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.