Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktEnvironmentálne audity

Environmentálny audit je jedným z kľúčových hodnotiacich procesov pre investorov, resp. bankové inštitúcie pri plánovanej investícii, či spolufinancovaní projektu v predmetnom území, bez ohľadu na to, či ide o jestvujúci priemyselný areál alebo nezastavané územie.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
              environmentálny audit podľa metodiky Európskej banky pre obnovu a rozvoj
             • posúdenie plnenia požiadaviek právnych predpisov platných v SR a EÚ
             • posúdenie plnenia podmienok rozhodnutí orgánov štátnej správy
             • návrhy odporúčaní na zosúladenie činnosti s legislatívou, na zlepšenie
                environmentálneho správania vrátane finančných dôsledkov

Rozsah výkonu environmentálneho auditu závisí od konkrétnych podmienok objednávateľa.

Environmentálny (ekologický) audit predstavuje posúdenie činnosti spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia – porovnávajú sa aktivity organizácie s environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republike a Európskej únii, ako aj súlad s vydanými rozhodnutiami orgánov štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia.
Ide predovšetkým o posúdenie oblastí:
             • riadenie životného prostredia (systém a organizácia, lokalita)
             • znečistenia ovzdušia
             • vodného hospodárstva
             • nakladanie s nebezpečnými látkami 
             • podzemné vody a pôdy (vyhotovenie vrtov, odber a analýza vzoriek)
             • odpadové hospodárstvo
             • pracovné prostredie (hluk, vibrácie, chemické, fyzikálne a biologické faktory pracovného prostredia – expozícia a
                prípustné koncentrácie, čistota a poriadok na pracovisku)
             • havarijné plán
             • dokumentácia v oblasti ochrany životného prostredia a reálna situácia na pracoviskách

Výsledkom je okrem upozornení na kľúčové problémy v oblasti ochrany životného prostredia aj návrh činností na zosúladenie s legislatívou či odporúčania na celkové zlepšenie environmentálneho správania spoločnosti. Je možné tiež sumarizovať finančné dôsledky vyplývajúce z hlavných zistení auditu v oblastiach dotýkajúcich sa znečisťovania životného prostredia a stanovených pokút, nákladov spojených s environmentálnym manažmentom, poistenia či odškodnenia.

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.