Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktEÚ fondy

Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. OP ŽP je financovaný spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a kohézneho fondu.
Nástrojmi európskej regionálnej politiky  sú štrukturálne fondy a kohézny fond, ktoré pôsobia síce spoločne, ale každý má svoje špecifické zameranie.

Štrukturálne fondy EÚ
Priorita 2 - Environmentálna infraštruktúra
je súčasťou Operačného programu Základná infraštruktúra (Op ZI), ktorá deklaruje záujem vlády na odstránení existujúcich regionálnych rozdielov pre oblasť environmentálnej infraštruktúry. Jej cieľom je zlepšenie miestnych podmienok:
             • zabezpečením rovnocennej dostupnosti miestnych rozvojových centier k infraštruktúram,
             • zabezpečenie zdravia obyvateľstva a zachovanie,
             • ochrana a obnova prírodného prostredia SR.

Kohézny fond
Vecné zameranie projektov: 
             • zásobovanie pitnou vodou
             • zber a čistenie odpadových vôd
             • protipovodňová ochrana
             • výstavba spaľovní odpadov
             • integrovaný manažment odpadového hospodárstva
Vypracované projekty sú významným nástrojom na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky SR vo vzťahu k fyzickému stavu životného prostredia SR, ako aj vo vzťahu k požiadavkám Európskej únie, medzinárodných dohovorov a organizácií.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
 Konzultačnú a poradenskú činnosť pre obecné samosprávy, malých a stredných podnikateľov, štátne organizácie ako aj organizácie tretieho sektora pri príprave projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie resp. odvetvových fondov a grantov jednotlivých nadácií.
 Vypracovanie žiadostí pre financovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie z nasledovných 11 operačných programov:
             • Regionálny operačný program
             • Životné prostredie
             • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
             • Výskum a vývoj
             • Zdravotníctvo
             • Zamestnanosť a sociálna inklúzia
             • Vzdelávanie
             • Doprava
             • Informatizácia spoločnosti
             • Bratislavský kraj
             • Program rozvoja vidieka
 Vypracovanie žiadostí o financovanie projektov v rámci štátnych podporných programov:
             • Projekty z Environmentálneho fondu MŽP SR
             • Žiadosti na projekty z Programu obnovy dediny Slovenskej agentúry životného prostredia
             • Vypracovanie resp. spoluprácu pri tvorbe Programov sociálno-ekonomického rozvoja obcí
             • Príprava podnikateľských zámerov
             • Vypracovanie prípadových, rozvojových a strategických štúdií
             • Vypracovanie žiadostí na dotácie z regionálnych resp. národných zdrojov
             • Implementácia projektov pre úspešných žiadateľov

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.