Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      Kontakt


Podklady

Vybrané dôležité podklady, ktoré sú kľúčové pri spracovaní žiadosti a vydaní integrovaného povolenia:
 
doklady o vysporiadaných majetkových vzťahoch (listy vlastníctva, nájomné zmluvy a pod.)
  projektová dokumentácia
  záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
  vydané rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii (napr. Technická inšpekcia, 
    Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Obvodný úrad životného prostredia, územné rozhodnutie,
    stavebné povolenie...)
  informácie o spotrebe materiálov, surovín a energií
  karty bezpečnostných údajov používaných látok a prípravkov

Presný zoznam požadovaných vstupov je možné stanoviť až po základnom oboznámení sa s plánovanou činnosťou.