Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      Kontakt


Podklady
 

Vybrané dôležité podklady, ktoré sú kľúčové pri spracovaní dokumentácie EIA:
 
parcelné čísla (listy vlastníctva, nájomné zmluvy a pod.)
 projektová dokumentácia
 v prípade zmeny činnosti vydané rozhodnutia
 informácie o spotrebe materiálov, surovín a energií
 karty bezpečnostných údajov používaných látok a prípravkov

Presný zoznam požadovaných vstupov je možné stanoviť až po základnom oboznámení sa s plánovanou činnosťou.