Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      Kontakt


 Súvisiace predpisy

   STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie
   STN OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky
   STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky
   zákon č. 491/2005 Z.z. o environmentálnom overovaní  a registrácii organizácií a schéme Európskeho spoločenstva pre
     environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   vyhláška MŽP SR č. 606/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme
     Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z  25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES