Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      Kontakt


Súvisiace právne predpisy

 Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
 Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí RID
 Zákon o cestnej premávke
 Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z. z.
 Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov  nebezpečných odpadov cez  hranice štátov a  ich zneškodňovaní
 Oznámenie MZV SR č. 132/2000 Z. z. o zmene v prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov  nebezpečných odpadov cez  hranice štátov a  ich zneškodňovaní