Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktIPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením, ako aj povolením na užívanie stavby (dočasné, trvalé) pre tie prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (súvisiace právne predpisy). Povolenie obsahuje najmä podmienky a povinnosti prevádzkovateľa pri realizácii stavby a pri jej užívaní.

Povolenie vydáva správny orgán na základe žiadosti spracovanej podľa vzoru odporúčaného Ministerstvom životného prostredia SR, resp. Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Žiadosť je rozsiahly dokument s viacerými prílohami, ich rozsah je však rozdielny v závislosti na type a veľkosti plánovanej prevádzky (alebo plánovanej zmeny). Súčasťou žiadosti je aj porovnanie s najlepšou dostupnou technikou (BAT, www.sizp.sk IPKZ/BREF).

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
            •  vyplnenie žiadosti IPKZ, vrátane príloh k žiadosti IPKZ (napr. havarijný plán, súbor technicko-prevádzkových parametrov
                a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia, program odpadového hospodárstva a pod.)
            •  zabezpečenie  vypracovania odborných posudkov (imisno-prenosové posúdenie, emisno-technologické posúdenie,
                hluková štúdia)
            •  konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom počas celého konania až do vydania
                integrovaného povolenia

EKOCONSULT-enviro, a.s. je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, vydaného Ministerstvom životného prostredia SR pod identifikačným číslom 39/228/2005-6. Osvedčenie obsahuje kategórie priemyselných činností, pre ktoré sme oprávnení poskytovať odborné poradenstvo.

Harmonogram
Rámcový časový a vecný harmonogram pre vydanie integrovaného povolenia je uvedený tu.

Podklady
Vybrané dôležité podklady, ktoré sú kľúčové pri spracovaní žiadosti a vydaní integrovaného povolenia nájdete tu.

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.