Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktKonzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia

Konzultácie a poradenstvo je výhodné pre spoločnosti, ktoré nepovažujú za efektívne zamestnávať odborníka/odborníkov na problematiku ochrany životného prostredia. Vzhľadom na rýchlo sa meniace požiadavky platnej environmentálnej legislatívy, je v niektorých situáciách nevyhnutné zamerať sa aj na oblasť ochrany ovzdušia, ochrany vôd či odpadového hospodárstva.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
 vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie potrebnej k stavebnému a kolaudačnému konaniu, ako aj k smotnej prevádzke 
 v oblasti ochrany vôd vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán), Prevádzkového poriadku pre skladovanie a manipuláciu s chemickými látkami a chemickými zmesami, Prevádzkového poriadku pre vodné stavby; vypracovanie hlásenia o obzvlášť škodlivých látkach, vypracovanie oznámenia o odbere povrchovej a podzemnej vody
 v oblasti ochrany ovzdušia vypracovanie Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovanie Miestneho prevádzkového poriadku zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovanie návrhu Prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia, listy výduchov a pod.
 návrh metodiky výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok, výpočet poplatkov za vypúšťanie emisií a hlásenia podľa systému NEIS
 vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu (POH), Program držiteľa polychlórovaných bifenylov, hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 vypracovanie odborných posudkov (imisno-rozptylový, emisno-technologický, hluková štúdia)
 vypracovanie hodnotenia negatívnych vplyvov a rizík ekonomických aktivít na životné prostredie
 spoluúčasť na konzultáciách a konaniach so štátnou správou, návrh korešpondencie a povinných hlásení, komunikácia so štátnou správou až po schválenie dokumentov
 zabezpečenie a organizácia merania emisií a merania hluku oprávnenými organizáciami

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.