Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktOdpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je legislatívne zastrešené najmä zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcimi predpismi, ktoré určujú práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov.  Samostatnú pomerne rozsiahlu oblasť odpadového hospodárstva týkajúcu sa najmä obalov legislatívne upravuje zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúce predpisy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
 úplný outsourcing vedenia výkazníctva (podávanie hlásení) pre malé a stredné firmy
 komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti odpadového hospodárstva v nadväznosti
   na dodržiavanie platných právnych predpisov a povinností pôvodcu odpadov
   vyplývajúcich najmä z § 19 zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z. v znení neskorších
   predpisov a zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a  v znení neskorších predpisov, ako napr.:
                • návrhy logistiky a optimalizácie procesov v odpadovom hospodárstve vrátane
                   nakladania s odpadmi (využívanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) 
                • návrhy pri riešení skladového hospodárstva odpadov (umiestnenie a rozmiestnenie v sklade, zabezpečenie skladu,
                   prevádzkový poriadok, evidencie) 
                • návrhy riešení minimalizácie platieb do Recyklačného fondu za jednotlivé komodity 
                • návrh korešpondencie a hlásení pre orgány štátnej správy, spoluúčasť na rokovaniach s úradmi, napr. pre vydanie
                  súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prepravu nebezpečných odpadov a pod.
 výkon interných auditov
 poradenstvo a konzultácie pri vypracovaní dokumentácie vyžadovanej platnými právnymi predpismi v oblasti
   odpadového hospodárstva:
 
                 • Program pôvodcu odpadu (POH),
                 • Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
                 • Opatrenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie
                 • Prevádzkové poriadky skladov nebezpečných odpadov
                 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov
                 • a ďalšie

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.