Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktO nás

janovskyEKOCONSULT-enviro, a.s. vznikla transformáciou subjektu Ing. Mikuláš Janovský CSc. – EKOCONSULT v roku 2005. Pôvodná spoločnosť vznikla už v roku 1990 ako inžiniersko-konzultačný podnik s pôsobnosťou v oblasti životného prostredia so zameraním na ochranu ovzdušia, ochranu vôd a odpadové hospodárstvo.
EKOCONSULT-enviro, a.s. so sídlom v Bratislave rozšírila postupne svoju pôsobnosť na územie celej SR a aktívne spolupracuje aj s viacerými zahraničnými spoločnosťami.
EKOCONSULT-enviro, a.s. poskytuje v oblasti ochrany životného prostredia komplexné poradenstvo a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie, zosúladení s platnou legislatívou, ako aj v konaniach s orgánmi štátnej správy. Svoje služby ponúkame už od zámeru vykonávať vybranú činnosť s vplyvom na životné prostredie, cez jej postupné schvaľovanie (stavebné, kolaudačné konanie) až po odborné vedenie v oblasti ochrany životného prostredia počas prevádzkovaní činnosti a udržiavanie zavedených systémov. Súčasne poskytujeme komplexné služby aj v oblasti BOZP.

Kvalitné výsledky našej práce dosahujeme aj vďaka tomu, že:
 garantujeme lojalitu s klientom
 poskytujeme vysokú flexibilitu činnosti našich špecialistov, zastupiteľnosť špecialistov, spoluprácu so špičkovými odborníkmi (odborná spôsobilosť v zmysle príslušnej legislatívy)
 chápeme, že „čas sú peniaze“ a v maximálnej miere sa prispôsobujeme požiadavkám klienta na časový harmonogram plánovaných činností a spoločne stanovené termíny spoľahlivo dodržiavame
 ponúkame komplexnosť poskytovaných služieb, čo šetrí čas a náklady na dodatočné a súvisiace posudky a správy
 kladieme dôraz na dodržiavanie platnej environmentálnej legislatívy, pravidelne sledujeme aktuálnosť legislatívy
 zabezpečujeme aktívne vzdelávanie našich špecialistov v príslušných odborných oblastiach
 disponujeme skúsenosťami z rôznych oblastí priemyslu a hospodárstva
 môžeme prezentovať skúsenosti v spolupráci a komunikácii so zahraničnými klientmi (aj mimoeurópskymi)