Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktÚSES - Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Táto je tvorená biocentrami, biokoridormi a interakčnými prvkami v hierarchických úrovniach: nadregionálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) úrovni.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka: 
             • vypracovanie miestnych ÚSES, 
             • realizácia návrhov vyplývajúcich z vypracovaného miestneho ÚSES, 
             • tvorba mapovej dokumentácie v programe GIS
                (geografické informačné systémy) – software MapInfo Professional.

Povinnosť vytvárania a ochrany ÚSES je v súčasnosti zakotvená vo viacerých právnych normách a vládnych uzneseniach v Slovenskej republike, nie je však vymedzená samostatným zákonom. Základom sa stala Koncepcia územného systému ekologickej stability.
V oblasti legislatívneho zabezpečenia je ÚSES obsiahnutý zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Všeobecné zastúpenie tejto problematiky môžeme nájsť aj v ďalších zákonoch týkajúcich sa životného prostredia, najmä územného plánovania.

Postup prác pozostáva zo sústredenia podkladov a analýz, vypracovania syntéz, hodnotení, klasifikácie územia a návrhov.
ÚSES sa vymedzuje v plánoch, ktoré majú obsahovať mapy existujúcich a navrhovaných biocentier a biokoridorov s vyznačenými chránenými územiami v mierke 1 : 50 000 a väčšie pre nadregionálny a regionálny ÚSES a v mierke 1 : 10 000 a väčšie pre miestny ÚSES. Plán ÚSES je podkladom pre projekty systémov ekologickej stability, pozemkových úprav, spracovanie územnej plánovacej dokumentácie, lesné hospodárske plány, vodohospodárske a iné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.