Posudzovanie vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplýva povinnosť pre investora projektu s určitými kapacitnými alebo rozmerovými charakteristikami, v závislosti od závažnosti vplyvu plánovanej prevádzky na životné prostredie, prejsť zisťovacím konaním alebo povinným hodnotením. Výsledkom procesu EIA je buď Rozhodnutie alebo Záverečné stanovisko Okresného úradu alebo Ministerstva životného prostredia SR. Stanovisko obsahuje podmienky a povinnosti prevádzkovateľa, ktoré musí splniť v nasledujúcich stupňoch realizácie činnosti (investičného zámeru).

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka vypracovanie potrebnej dokumentácie (oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zámeru alebo správy o hodnotení, ako aj súvisiaci inžiniering – konzultácie a prerokovanie dokumentácie EIA, komunikáciu s relevantnými úradmi, účasť na verejnom prerokovaní) až po vydanie právoplatného rozhodnutia zo zisťovacieho konania alebo záverečného stanoviska z procesu posudzovania. Pre vybrané oblasti sme oprávnení vypracovať odborné posudky na základe určenia Ministerstvom životného prostredia SR.

EKOCONSULT-enviro, a.s. je držiteľom osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré vydalo Ministerstvom životného prostredia SR pod identifikačným číslom 527/2010/OHPV, 520/2010/OHPV a 62/2013-PO-OEP.