Konzultácie a poradenstvo je výhodné pre spoločnosti, ktoré nepovažujú za efektívne zamestnávať odborníkov na ochranu životného prostredia, ale potrebujú nezávislý pohľad na problematiku životného prostredia v ich spoločnosti. Vzhľadom na rýchlo sa meniace požiadavky platnej environmentálnej legislatívy, je v niektorých situáciách nevyhnutné zamerať sa aj na oblasť ochrany ovzdušia, ochrany vôd či odpadového hospodárstva. V tejto súvislosti ponúkame:

  • environmentálne audity
  • zavedenie a udržiavanie systému manažérstva environmentu
  • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie
  • spracovanie pravidelných hlásení a správ pre štátnu správu
  • sledovanie zmien environmentálnej legislatívy
  • spoluúčasť na konzultáciách a stretnutiach so štátnou správou